தொலைவின் தேடல்கள்

வாழ்வின் சில நிமிடங்கள் கனவாகிவிடாதா என்ற அற்ப எதிர்பார்ப்பு நிஜமாய்த் தெரியும் நினைப்பது எதுவும் நடந்தது விடாது என்று கடந்த நாட்களின் சில தருணங்கள் மிகத் தெளிவாய்…

பேருதாரணம்

மனித இனத்தை மண்ணோடு அழிக்க வந்த நீ மலரவும் செய்திருக்கிறாய் மங்கிப்போன மனதுக்கிலேதான வாழ்வை ஒற்றுமை குலைந்து இரத்தம் தேய அடித்துக்கொண்டவர்களை ஒரு குடையில் சேர்த்த பெருமையும்…

நெற்றி முத்தம்

நிலம் தொட்டு நுதல் பதித்து நலம் வேண்டி பிரார்த்தித்தே நித்தமும் சத்தமில்லாத முத்தம் அதுவே உன் நெற்றி முத்தம் கண்ணின் பனித்துளியென மணி மணியாய் சிந்தும் கண்ணீர்த்துளி…

உன் வருகை எதற்காக

உலகம் உன்னால் உறுதியற்று உயிர் வாழ்கிறது சில உயிர்கள் உன் பெயரால் உயிரற்று வீழ்கிறது உலகிலுள்ள நோய்களைவிட நீதான் உயர்ந்தவன் என்று என்னிக் கொண்டாயோ எவ்வித நோயாக…

WhatsApp chat
Cart
Your cart is currently empty.
%d bloggers like this: