புனிதமானது

0 Comments

துல்ஹஜ் மாதம் புனிதமானது

அறபா நாளும் புனிதமானது

மக்கா நகரும் புனிதமானது

மனித உயிரும் புனிதமானது

மனித பொருளும் புனிதமானது

மனித மானமும் புனிதமானது

துல்ஹஜ் மாதம் இறுதியானது

இஸ்லாம் மார்க்கமும் நிறைவானது

அவற்றை மதித்தாலும் சிறப்பானது

Ibnu Asad

Leave a Reply

%d bloggers like this: