மனிதா! வாழ்க்கை வெல்வதற்கல்ல அது வாழ்வதற்கு; அது அனைவருடனும் பகிர்ந்து வாழ்வதற்கு.

எமது வழமையான வாழ்வு சோலிகள் நிறைந்தது. எமது சோலிகளை நிறைவு செய்து கொள்ளுமளவு எமக்கு நேரம் போதியதாக இல்லை. நாம் அனைவரும் உழைக்கிறோம். எதற்காக உழைக்கிறோம்? இந்தக்…

அதிகாரம் வேண்டும்

எனக்கு அதிகாரம் வேண்டும் உண்மைகைளை பேசவைப்பதற்காக உரியவற்றை உரிய இடத்தில் வைப்பதற்காக போலிகளின் திரையகற்றுவதற்காக சமூக சமத்துவத்தை நிலைநிறுத்துவதற்காக சமுதாய நீதியை காப்பதற்காக எனக்கு அதிகாரம் வேண்டும்…

ஏன் அரசியல்?

2011 கள் காலப் பகுதி என்று நினைக்கிறேன். அது பேராதனைப் பல்கலைக்கழகத்தில் அரசியல் துறையில் பட்டப்பின் கற்கையில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருந்த காலப் பகுதி நாம் இருவர்தான் வகுப்பறை…

WhatsApp chat
Cart
Your cart is currently empty.
%d bloggers like this: