சரித்திரமாகும் ஓர் ஆளுமையின் சாதனைப் பயணம்

அறிமுகம்: இலங்கை முஸ்லிம் சமூகத்தின் சமய, மரபு சார்ந்த அறிவாக்க மீள் எழுச்சிக்கு மிகப் பெரும் பங்களிப்பை ஆற்றியவர், கலாநிதி எம்.ஏ.எம்.சுக்ரி. தான் சார்ந்த சமூகத்தின் வரலாறு,…