நிஜத்தின் நிழல்

திருமண ஏற்பாடு திடும் திடுமென நகர்ந்தது. பெண்ணும் பார்த்தாயிற்று மணமகன் சகிதம் அடையாளம் அணிந்தாயிற்று அணிகலனாய். நிகாஹ் நிகழ்ந்தது திடிரென ஜன்னல் மின்னல் போல முதலிரவே மனைவி…