ரமழானும் பெருநாளும்

ஆயிரம் மாதங்ளைவிட சிறந்த இரவு இங்குதான் உண்டு! ஏழைகள் பசியுணர்த்தும் மனித உணர்வும் இங்குதான் உண்டு! தவ்பாவும், இஸ்திஃபாரும், கியாமுல்லையிலும் இஃதிகாபும்! இங்குதான் உண்டு! இங்குதான்! இவ்வருள்…