ஆன்மாவின் அமைதி

புளகமும் புல்லரிப்பும் உணரமுடியா நிஷ்டை கலந்த தவத்தை உறக்கம் என்று விசும்பிக் கொண்டிருக்கிறது விடியல் அர்த்தம் புரியா தனிமையின் அரும்புகளை காலச்சுவடுகள் வரைந்து கொண்டிருக்கிறது. இருள் வடியும்…