ஆன்மீக வறுமையா? லௌகீக வறுமையா?

மனது பதறுகின்றது! “பெண் உனக்கு அமானிதம்! அவள் உனது விலாஎலும்பில் இருந்து படைக்கப்பட்டவள்.” “அவளைப் பாதுகாப்பது உனது கடமை” எனறு சொன்ன எங்கள் மார்க்கம் எங்கே? வெறும்…