புகை நமக்கு பகை

மனிதா நீ புகைக்காதே புகையோ நமக்கு பகை புகைப்பது நீ ஆயினும் பாதிப்பதோ உன் சுற்றத்தார் உன் பழக்கத்தை மாற்றிடு தவறான வழக்கம் என்பதை உணர்ந்திடு நீ…

விருந்தாளி

அற்புதம் மிகுந்த றஹ்மத் நிறைந்த மகத்தான மாதமே உன் வருகையால் உள்ளம் ஒளிவிளக்காகி அமல்களால் வளம் பெறுதே பாவக்கறைகளை நீக்கி சுவனத்து மணம் கமழ விருந்தாளியாய் வந்த…

WhatsApp chat
Cart
Your cart is currently empty.
%d bloggers like this: