இனியும் தொடரட்டும்.

கொத்துக் கொத்தாய்- உயிர்களைக் கொன்று குவித்த கொடிய கொரொனாவே. இலங்கையில் மட்டுமல்ல இங்கிலாந்து  இந்தியாவென இதர பல இடங்களிலும் இன்னலையும் இடுக்கணையும் அள்ளியிறைத்த அற்ப உயிரி கோவிட்…