உண்மையாளர்களும் சோதனையும்

உண்மையாளர்களுடன் சோதனை என்பது நகமும் சதையும் போன்ற உறவு போன்றது. அவர்களை விட்டு இணை பிரியாது அவர்களோடு ஒட்டிக் கொண்டே இருக்கும். சோதனைகள் இல்லாத உண்மையாளர்கள் காண்பது…

இறந்த உடலை தகனம் செய்ய முடியுமா ?

அல்லாஹ் உலகத்தில் படைத்த அனைத்து படைப்பினங்களை விடவும் மனிதனை சங்கைப் படுத்தியிருக்கிறான் கண்ணியப் படுத்தியிருக்கிறான் அல்லாஹ் அவன் திருமறையில் கூறுகிறான் : {அல்லாஹ் ஆதமின் மக்களை சங்கைப்…

WhatsApp chat
Cart
Your cart is currently empty.
%d bloggers like this: