மலையக மக்களின் வாழ்க்கை

மலையகம் நோக்கி வருவீக கொட்டும் பனியில் நனைவீக உல்லாச பவணி போவீக ஊர்வலமாய் நடப்பீக கடுங்குளிரில் உறைவீக எரிக்கும் நெருப்பில் கரைவீக நாட்கள் பல கழிப்பீக செலவும்…