அந்தச் சாலை மூடப்பட்டுள்ளது

எதற்காக மூடப்பட்டுள்ளது எதனால் மூடப்பட்டுள்ளது என்பதை உணரவே முடியவில்லை அந்த சாலை ஒரு புதுப்பயணத்தை ஆரம்பம் செய்யும் அதன் ஓரங்களெல்லாம் பூக்களினால் நிரம்பி வழிந்துகொண்டிருக்கும் அதில் எந்த…