நான் அரசியல் பேசவில்லை

உங்கள் ஒரு விரலில் கரைபடிந்ததில் குற்றமில்லை, ஆனால் எதிர்கால உங்கள் சந்ததியினரின் வாழ்க்கையில் கரைபடிந்திடாமல், 16ம் திகதி சிந்தித்து,வாக்களியுங்கள். வாக்களிப்பது ஒவ்வொரு குடிமக்களின் உரிமை. நீங்கள் விரும்பும்…

WhatsApp chat
Cart
Your cart is currently empty.
%d bloggers like this: