முஃமினின் வாழ்க்கையில் சோதனையும் இறைநெருக்கமும்.

அல்லாஹூத்தஆலா இவ்வுலகை ஆறு நாட்களில் படைத்து அதில் அனைத்து ஜீவராசிகளையும் உருவாக்கி அவற்றுள் உயர்ந்த படைப்பாக ஆறறிவைக் கொண்ட மனிதனைப் படைத்து ஆண், பெண் சோடி சோடியாக அவர்களை வகைப்படுத்தி அவர்களுக்கு…

வாசிப்பை நேசிப்போம்

வாசிக்கக் கற்றுக்கொள்கின்றவன் வாழவும் கற்றுக்கொள்கின்றான். வாசிப்பு மனிதனின் சிந்தனையை விசாலமாக்குவதுடன், ஒரு நல்ல மனிதனை உருவாக்கும். நல்ல மனிதன் நல்லதொரு சமுதாயம் படைப்பான். படிக்கும் நற்கருத்துகளும் “பசுமரத்தாணி போல்” மனதில் பதிந்து…

விடையளித்தான் றப்பு

ஆயிஷா பிரமல்யமான வியாபாரி ஒருவரையே திருமணம் செய்து நான்கு குழந்தைகளையும் பெற்றெடுத்தாள். கணவர் நேர்மையானவராயினும் கஞ்ஞத்தனணுடையவர், சொத்துகளில் ஆசைமிக்கவர். எனவே ஆயிஷாவின் தந்தையிடம் மேலும் சொத்துக்களை தரும்படி கேட்டவேலையில் சில சிக்கல்களினால்…

தாய்மார்களும் ஈமானும்

“நிச்சயமாக அல்லாஹ் பொறுமையாளர்களுடன் உள்ளான்” என்ற இறைவசனத்திற்கு அமைய மனித வாழ்வில் பல்வேறுபட்ட கஷ்ட, நஷ்டங்களும், இன்னல், இடைஞ்சல்களும், துன்ப துயரங்களும் மாறி மாறி வருவது யதார்த்தம். எனினும் ஈமானின் சுவை…