அன்றாட போக்குவரத்து பாதிப்பு.

அக்குரஸ்ஸயிலிருந்து மாக்கந்துற, சியம்பலாங்கொட பகுதிற்கான கொடபிடிய ஊடான பொதுமக்கள் பேருந்து சேவை, பாதை திருத்த வேலை காரணமாக நிறுத்தப்பட்டுள்ளது. இதனால் சுமார் 750 குடும்பங்களின் அன்றாட போக்குவரத்து

Read more