பத்து நிமிடங்கள் முந்தி….

இன்றைய நாட்டு நடப்பை வட்ஸப் மூலம் அவதானித்துக் கொண்டிருந்த சலீம் நாட்டு நிலைமைகளையும் இனங்களுக்கிடையிலான பிரிவினையை எண்ணி கவலைப்பட்டுக் கொண்டிருக்கும்போது பள்ளியில் “அல்லாஹு அக்பர்” என்று இஷா

Read more

இலங்கை முஸ்லிம்களுக்கு தேவையான ஊடகம் எது?

இன்றைய எனது ஆய்வு இலங்கை முஸ்லிம்களின் ஊடகத்துறை சார்ந்ததாகும். இலங்கையை பொறுத்தவரையில் ஊடகத்துறையை பிரதானமாக இரண்டு வகையாக பிரித்து நோக்கலாம். தேசிய ஊடகம், சமூக வளைத்தளம் என்பன

Read more