வலியில்லா திருமணங்களால் வழிதவறவுள்ள சமூகம்

நான் ஒன்பதாம் தரத்தில் கற்கும் போது முஸ்லிம் தனியார் சட்டத்தை மாற்றனும் என்று பேச துடங்கின சமூகம் அன்று நம்முடன் ஒன்றாக படித்த பலர் இன்று திருமணம்

Read more