மூன்றாவது தடவை 1.0 பில்லியனை தாண்டிய ஆகஸ்ட் மாத ஏற்றுமதி

அதிகரித்த நிதியியல் உட்பாய்ச்சல்கள் 2021 ஓகத்து மாத காலப்பகுதியில் மொத்த அலுவல்சார் ஒதுக்குகளை வலுப்படுத்திய வேளையில், வணிகப்பொருள் ஏற்றுமதிகள் தொடர்ச்சியாக மூன்றாவது தடவையாக ஐ.அ.டொலர் 1.0 பில்லியனை விஞ்சிக் காணப்பட்டன என்று மத்திய வங்கி அறிக்கை தெரிவிக்கின்றன. இருப்பினும், இறக்குமதிச் செலவினத்தின் அதிகரிப்பானது ஏற்றுமதி வருவாய்களின் அதிகரிப்பினை விஞ்சிக் காணப்பட்டு ஓராண்டிற்கு முன்னைய நிலையுடன் ஒப்பிடுகையில் வர்த்தகப் பற்றாக்குறையின் விரிவாக்கமொன்றினைத் தோற்றுவித்துள்ளதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. சுற்றுலாப் பயணிகளின் வருகைகள் 2021 ஆகஸ்ட்டில் சில உத்வேகத்தினைத் திரட்டி, இலக்கங்கள் குறைவாகக் …