உலக வாழ்வின் நோக்கம்

அல்லாமா (அறிஞர்) அஷ் ஷைக் இப்னுல் உஸைமீன் ரஹிமஹுல்லாஹ் அவர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள்: “மிருகங்கள் வாழ்வதைப் போன்று உண்டு, உறங்குவதற்காக மாத்திரம் நாம் உலகிற்கு வரவில்லை, எனினும் நாம் மறுமைக்கான சேமிப்பை தயார் செய்யவே (இங்கு) வந்திருக்கின்றோம்.” (நூல்: ஷரஹுல் காபியதிஷ் ஷாபியாஹ், 4/379)

அ(z)ஸ்ஹான் ஹனீபா
yX Media - Monetize your website traffic with us Advertising that works - yX Media
Author: admin