என்னுலக சாதனை நீ

admin

விழிநீர் வருகையில் விரல்கள் நனையுதே
துணையாய் அங்கு தூக்கம் கலையுதே
காரணம் காட்டிச் சென்றவளே
ஓர் காவியம் ஏட்டில் தந்தவளே

சோகங்கள் எனக்குள் ராகங்கள் இசைக்குது
மேகங்கள் எனக்கும் தாகங்கள் காட்டிச் சிரிக்குது

என் விம்பங்களில் விழிநீர் விழுந்திடக் கண்டேன்
என் உயிர்நாடித் துடிப்பில்
அந்தக் கண்ணாடியும் உடைந்திடக் கண்டேன்
வேதனைகள் தந்த சாதனைகள்
இவையென்றே எனக்குள் பல
போதனைகளையும் ஏற்றுக் கொண்டேன்

வேண்டாம் என்றே என்னை மறுக்கிறாய்
வேண்டும் என்றே என்னை வெறுக்கிறாய்
வேதனை தந்த நீயோ
எனக்குச் சோதனை என்பேன்
உன்னை அடைவதே
என்னுலக சாதனை என்பேன் !

ஐ.எம்.அஸ்கி
கவியிதழ் காதலன்
அட்டாளைச்சேனை-08

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Open chat
Need Help