நான்

எனக்கான சிறு உலகின்
பல்லாயிரம் விண்மீன்களுக்கு
மத்தியில் உதித்த நிலவும் நான்

எனக்கான வாழ்க்கைப் பயணத்தின்
கனவுகளுக்கான தேடலும் நான்

எனக்கான வினாக்குறிப்
புதிர்களின் விடையும் நான்

எனக்கான உறவுகளின்
எழுதப்படாத உரிமையும் நான்
எனக்கான காயங்களின்
கரையாத கண்ணீரும் நான்

எனக்கான புன்னகையின்
அடையாளமும் நான்
மொத்தத்தில் என்னை நேசிக்கும்
முதல் ஜீவனும் நான்

Noor Shahidha
SEUSL
Badulla

Leave a Reply

Your email address will not be published.