නින්ද

නිදාගන්න මං කැමතියි!
ඒ වෙලාව තමයි
මගේ ජීවිතයේ
දුක, කෝපය
මේ වගේ අප්‍රිය
හැගුම් ඇති නොවන්නේ!

ෆා.රිෆ්දා
வெளியீடு: வியூகம் வெளியீட்டு மையம்

Leave a Reply

Your email address will not be published.