විශිෂ්ට කෙනෙක්

කෙනෙක් හඳ මෙන් මාගේ ජීවිතය එළිය කරන ලදි
කෙනෙක් දේදුන්න මෙන් මාගේ ජීවිතයට පාට ගෙනෙන ලදි
කෙනෙක් වැස්ස මෙන් මාගේ ජීවිතයට සිසිලස ගෙන එන ලදි
ඇය මාගේ ආදරණීය මවයි

Rifdha Rifhan
SEUSL

Leave a Reply

Your email address will not be published.