உயர் தரமே உங்களுடன்

பாலர் நாம் என்ற பருவம் கடந்து பதினொன்று பயின்று பள்ளிப் பருவத்தில் உயர் தரம் பயின்றிட வாய்ப்பு பெற்றோமல்லவா? பள்ளி மாணவர்களாக இருந்த மாணவர்கள் உயர் தரம் பயில ஆரம்பித்த மரு…