எதிர்பார்ப்பின் விழித்தோன்றல்கள் – Tamil Novel

by Kalandhar
Published: November 1, 2020 (11 months ago)
Rs. 250.00
Location
Nindhavoor

பிரதானமாக தனக்கு வரப்போகிற மனைவி குறித்த கணவனின் அபிப்பிராயமும் கணவன் குறித்த மனைவியின் அபிப்பிராயமும் மஹர் குறித்த நோக்கும் ஒரு முஸ்லிம் பெண் தொழில் பார்ப்பதிலே இருக்கிற சிந்தனையும் இக்கதைக்குள்ளே அளவளாவப்பட்டுள்ளது.

Select your currency
LKR Sri Lankan rupee