என்னுள் நீ

admin

உனக்கா
என் வலிகள் இங்கு

உனக்கே உனக்கா
என் விழிகள் இங்கு

உயிரே
உன்னைக் கண்டேன்
கண்டே
என்னைக் கொன்றேன்
எளிதில்
எளிதாய் மரணம் வென்றேன்
மார்பில் மலையை ஈன்றேன்

உயிரிலே
உன்னை அணைக்கிறேன்
உணர்விலே உன்னை அழைக்கிறேன்
விடுதலை வேண்டி வணங்கிதான்
விரல்களை தாண்டி
விழுகிறேன்
விழுந்துதான் விறகாய் எரிகிறேன்

என் அழுகை இங்கு
அணையாத மின்விளக்கா
இதுதான் என்தன் விதியின்
விளையாட்டுக் கணக்கா
விழித்துளி விழுந்த இடமெங்கும்
படுகுழியாய் தெரிகிறதே
குதித்திங்கு சாவதற்கிடையில்
உடல் எங்கும் எரிகிறதே

என்னுள் நீ இருப்பதாய்
என்னுயிர் உணர்கிறது
உன்னுள்ளம் என்னை மறுப்பதால்
உண்மை புரிகிறது

கவியிதழ் காதலன்
ஐ.எம்.அஸ்கி

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Open chat
Need Help