பணமும் குணமும்

பணம் தேடும் உலகிலே
மனிதா நீ எதை தேடி அலைகிறாய்?
குணம் தேடும் ஒருவரை
எப்போது காண்பது?

பணத்தின் கம்பீரம் எதற்கு?
படைத்தோனை மறக்கவா?
மனமே காயம் எதற்கு?
நற்குணம் தோற்று போகுமா?

மனிதம் ஒன்றை பேசும் இதயமிது!
மனிதனை வீழ்த்தும் காசு அது!

பணம் சேர்க்கும் கைகளும்
குணம் சேர்க்கும் நெஞ்சமும்
சிலகாலம் சென்றதும்
குணம் வெல்லும்

பணம் வந்தவன் ஆடுவான்
பணம் போனதும் வாடுவான்
குணம் ஒன்றே தீர்வென
உணர்ந்து பேசுவான்!

கைதியாய் மாற்றும்பணமும்
இன்று விடுதலை தருவது
பண்பொன்றே!

Noor Shahidha
SEUSL
Badulla

Leave a Reply

Your email address will not be published.