மதிப்பிற்குரிய பெண்மை

மரணத் தருவாயிலும் மகனுக்காய்க் கவலைப்படும் அன்பானவளவள்; மணிமகுடம் சூடிடுனும், கணவனுக்கு மதிப்பளிக்க நினைப்பவளவள்!! அன்னைக்குச் சிறந்த தோழியவள்! தம்பி தங்கைக்கு இரண்டாம் அன்னையவள்!! அப்பாவின் சம்பளம்பெறா ஆலோசகராகரவள்!!…

WhatsApp chat
Cart
Your cart is currently empty.
%d bloggers like this: